Bảo hiểm Vital Series – Tai nạn

1. Đối tượng bảo hiểm:


Độ tuổi để tham gia bảo hiểm là từ 12 tháng tuổi cho tới 65 tuổi và loại trừ những người bị bệnh tâm thần, thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.


Đối với Người phụ thuộc, BHV chỉ nhận bảo hiểm vào ngày bắt đầu bảo hiểm, không chấp nhận trường hợp tham gia bảo hiểm vào giữa thời hạn hợp đồng, ngoại trừ:


– Người phụ thuộc của nhân viên mới làm việc cho Chủ hợp đồng bảo hiểm;


– Vợ/chồng mới cưới trong thời hạn bảo hiểm;


– Con đủ tuổi tham gia bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.


2. Phạm vi bảo hiểm:


Hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm cho tử vong/thương tật vĩnh viễn, lương trong quá trình điều trị thương tật, chi phí y tế do tai nạn xảy ra trong vòng 24/24h và hậu quả của tai nạn trong vòng 104 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn.


3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:


Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm

SSL