Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bồi thường những trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với tổn hại về tài sản hoặc thương tật thân thể phát sinh trong thời hạn bảo hiểm do việc sử dụng các sản phẩm, hàng hóa mà Người được bảo hiểm bán/ cung cấp/ sửa chữa/ thay thế/ xử lý hay phục vụ.


1. Các số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về: thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bất cứ người nào, tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản gây ra bởi hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm liên quan đến việc kinh doanh của Người được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc đuợc gây ra như mô tả trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.


2. Toàn bộ chi phí kiện tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại, đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo hiểm Hùng Vương, về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong Quy tắc bảo hiểm này;


Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm x Tỷ lệ phí (%)


Phí bảo hiểm được tính dựa vào các yếu tố như: Tính chất sản phẩm, phạm vi phân phối, doanh thu của sản phẩm, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, …

SSL