Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

BHV sẽ có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp Người lao động chết, bị thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn gây ra bởi tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp xảy ra trong quá trình làm việc, bao gồm:
  1. Chi phí y tế: giới hạn bởi số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  2. Tiền lương trong thời gian điều trị y tế: giới hạn bởi số tiền tính trên số lương tháng mà Người được bảo hiểm lựa chọn và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  3. Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể từ 81% trở lên: Trả hết mức trách nhiệm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

  4. Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Công ty bảo hiểm trả bồi thường theo Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm, trường hợp Người lao động bị suy giảm sức lao động vĩnh viễn do bệnh nghề nghiệp Công ty bảo hiểm trả bồi thường theo tỷ lệ suy giảm được Hội đồng giám định y khoa chứng nhận.


Tùy theo loại nghề nghiệp của người được bảo hiểm, BHV sẽ tư vấn giúp bạn mức phí bảo hiểm phù hợp và cạnh tranh nhất.

SSL