Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những khiếu nại đầu tiên của bên thứ ba chống lại Người được bảo hiểm và thông báo cho Công ty bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm phát sinh do hành vi bất cẩn, thiếu sót trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn của Người được bảo hiểm (ví dụ: Kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư, ….) mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba.




  • Trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

  • Trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư & kỹ sư

  • Trách nhiệm nghề nghiệp y bác sĩ theo ND 102

  • Trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên


Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm x Tỷ lệ phí (%)


Phí bảo hiểm được tính dựa vào các yếu tố như: Loại nghề nghiệp được bảo hiểm. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và mức khấu trừ.

SSL