Bảo hiểm TNDS đối với hàng hóa trên xe

BHV sẽ bảo vệ cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe đã xảy ra cho chủ hàng.


Ngoài ra, BHV còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:




  • Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.

  • Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.


Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của BHV (bao gồm cả các chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.




  • Mức trách nhiệm BH được tính trên mỗi tấn và theo yêu cầu của chủ xe.

  • Số tấn hàng hóa được bảo hiểm tối đa là theo trọng tải cho phép của xe, không được thấp hơn trọng tải xe.


Phí bảo hiểm


Tỷ lệ phí BH năm là tỷ lệ phần trăm trên tổng mức trách nhiệm bảo hiểm.

SSL