Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

BHV sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo an toàn về tài chính trước những rủi ro không lường trước được bằng những giải pháp toàn diện về bảo hiểm Trách nhiệm, bao gồm:


Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng

\"TRACH


Bồi thường cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với tổn hại về tài sản hoặc thương tật thân thế đối với bên thứ ba phát sinh do hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn và phạm vi địa lý được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Mức trách nhiệm x Tỷ lệ phí (%)

Phí bảo hiểm được tính dựa vào các yếu tố như: Ngành nghề kinh doanh, địa điểm bảo hiểm, giới hạn trách nhiệm, mức khấu trừ…
SSL