Bảo hiểm tiền

\"BH


Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho những thiệt hại về tiền và những loại giấy tờ được coi như tiền trong qúa trình vận chuyển cũng như khi được cất giữ tại địa điểm bảo hiểm do các nguyên nhân không bị loại trừ trong qui tắc bảo hiểm tiền gây ra.


Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm được tính dựa trên các nhân tố sau: mức độ rủi ro, các biện pháp đề phòng và hạn chế rủi ro, giới hạn trách nhiệm tham gia bảo hiểm.


Phí bảo hiểm tiền tại đại điểm bảo hiểm = Số tiền tồn kho cao nhất trong năm * tỷ lệ phí (%)


Phí bảo hiểm tiền vận chuyển = Số tiền vận chuyển cao nhất trong một chuyến * tỷ lệ phí (%) + Tổng số tiền vận chuyển trong năm * tỷ lệ phí (%)

SSL