Bảo hiểm thiết bị điện tử

\"THIET


Đối tượng bảo hiểm
Các thiết bị điều khiển bằng điện tử như:


Thiết bị điện tử phục vụ cho y tế
Thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm,
Thiết bị xử lý dữ liệu,

Tổn thất vật chất
Bồi thường cho những tổn thất, tổn hại vật chất bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm.


Các dữ liệu ngoại vi
Bảo hiểm cho các chi phí vật liệu cho việc sửa chữa, thay thế các thiết bị ngoại vi được bảo hiểm và các chi phí để tái lập các dữ liệu bị mất (không bảo hiểm cho các giá trị của các dữ liệu này).


Chi phí gia tăng
Trong trường hợp xảy ra tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm gây ra làm cho hoạt động của các thiết bị ngoại vi được bảo hiểm bị gián đoạn toàn bộ hay bộ phận, bảo hiểm này bồi thường các chi phí tăng thêm để sử dụng các thiết bị hệ thống dữ liệu ngoại vị  khác  (mà các thiết bị thay thế này không được bảo hiểm  theo đơn bảo hiểm) thay thế cho thiết bị ngoại vi bị tổn thất.  Các chi phí tăng thêm có thể bao gồm chi phí thuê/vận chuyển máy móc, thuê nhân sự để điều tiết sự hoạt động của hệ thống sao cho phù hợp với cơ sở hoạt động ban đầu, chi phí làm việc ban đêm, làm việc trong ngày nghỉ, lễ và các chi phí tương tự khác.


Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (%)


Các yếu tố quyết định phí bảo hiểm: loại thiết bị, vị trí đặt thiết bị và các yếu tố khác.

SSL