Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

BHV sẽ trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm do các nguyên nhân sau đây:
  1. Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện như quy định trong Quy tắc.

  2. Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện như quy định trong Quy tắc.


Tuỳ theo sự lựa chọn mức trách nhiệm bảo hiểm của người yêu cầu tham gia bảo hiểm, phí bảo hiểm là tỷ lệ phần trăm x Mức trách nhiệm.


 \"HO

SSL