Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

1. Đối tượng bảo hiểm:  

a. Đối tượng bảo hiểm


Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 18 tuổi đến 65 tuổi (sau đây gọi là Người được bảo hiểm).


b. Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng


- Những người bị bệnh tâm thần


- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;


2. Phạm vi bảo hiểm:     


a. Chết do tai nạn


b. Thương tật thân thể do tai nạn


Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.


3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:


Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

SSL