Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

1. Đối tượng bảo hiểm:    


a. Đối tượng bảo hiểm


Mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên (sau đây gọi là Người được bảo hiểm). Tuy nhiên, đối với người trên 65 tuổi, Công ty bảo hiểm chỉ cung cấp bảo hiểm nếu người đó đã tham gia bảo hiểm này liên tục từ năm 60 tuổi.


b. Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng


- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;


- Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư;


- Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.


2. Phạm vi bảo hiểm: 


Bảo hiểm này trả tiền bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp khi Người được bảo hiểm bị chết do mọi nguyên nhân không thuộc các điểm loại trừ nêu trong Phần III của Quy tắc bảo hiểm này.


Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.


3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:


Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm.

SSL