Bảo hiểm nồi hơi/ Bình áp lực

\"noi

Phạm vi bảo hiểm
Bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

Tổn hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào và các tài sản khác của Người được bảo hiểm.
Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo luật định đối với tổn hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.
Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo luật định đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm.
gây ra do và chỉ do Nổ hay Sập đổ trong quá trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào của Người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (%)

Các yếu tố quyết định phí bảo hiểm: loại nồi hơi, bình áp lực, chế độ bảo dưỡng, …
SSL