Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệp


Mọi rủi ro tài sản


Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của Bảo hiểm Hùng Vương trong Thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá:


Tổng số tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.


Mọi giới hạn trách nhiệm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, hoặc bất kỳ số tiền bảo hiểm nào được sửa đổi bởi các sửa đổi bổ sung đính kèm và được xác nhận bởi Bảo hiểm Hùng Vương hay đại diện cho Bảo hiểm Hùng Vương.


Mọi rủi ro công nghiệp


Bảo hiểm này xác nhận rằng với điều kiện là Người được bảo hiểm thanh toán cho Bảo hiểm Hùng Vương số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong Bảo hiểm này hoặc Sửa đổi bổ sung đính kèm, Bảo hiểm Hùng Vương sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và mức độ quy định.


a. Phạm vi bảo hiểm


Bồi thường những tổn thất, tổn hại bất ngờ đối với tất cả các tài sản thuộc quyền sở hữu của Người Được Bảo Hiểm hay những tài sản mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm trông coi, chăm sóc, quản lý gây ra bởi các các rủi ro không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm.

b. Căn cứ để tính phí bảo hiểm:

  • Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm * Tỷ lệ phí (%)

  • Tỷ lệ phí được tính dựa trên các nhân tố sau:

  • Loại tài sản

  • Ngành nghề kinh doanh

  • Địa điểm bảo hiểm.

  • Mức khấu trừ

  • Nguy cơ và mức độ rủi ro

  • Công tác đề phòng hạn chế tổn thất của Người được bảo hiểm ….

SSL