Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Đối tượng bảo hiểm  • Các máy móc, dây chuyền đồng bộ trong một nhà máy, xí nghiệp trong quá trình lắp ráp các máy móc, thiết bị đó;

  • Phần công việc xây dựng phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình lắp ráp;

  • Máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình lắp ráp;

  • Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;


Phạm vi bảo hiểm


Bảo hiểm này bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường liên quan đến công trình, trang thiết bị, máy móc phục vụ quá trình lắp đặt, trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc lắp đặt.

Phí bảo hiểm


Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí (%)

Tỷ lệ phí được tính dựa theo các yếu tố sau:

  • Cấu trúc công trình

  • Đặc tính và sự nguy hiểm tại công trình

  • Các biện pháp được áp dụng để đảm bảo cho an toàn thi công.

  • Loại, tuổi máy móc và chế độ bảo dưỡng các máy móc phục vụ thi công

SSL