Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm các trường hợp bị tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ một nguyên nhân nào không bị loại trừ trong Đơn bảo hiểm này mà cần sửa chữa hoặc thay thế cần thiết, thì Bảo hiểm Hùng Vương sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất hay tổn hại như được quy định sau đây bằng cách trả tiền, thay thế hay sửa chữa (theo lựa chọn của Bảo hiểm Hùng Vương) cho tới số tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của mỗi hạng mục trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cho mỗi năm bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

a. Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho những tổn thất, tổn hại vật chất bất ngờ, không lường trước được do bất cứ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong qui tắc bảo hiểm cho các máy móc và thiết bị của người Được Bảo hiểm.

b. Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm * Tỷ lệ phí (%)
SSL