Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

\"HANG


Bồi thường cho Người được bảo hiểm nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hàng hóa trong kho lạnh bị hư hỏng do tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được của máy móc và được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm Đổ vỡ máy móc.


Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (%)


Các yếu tố quyết định phí bảo hiểm: loại kho lạnh, loại hàng hóa trong kho, khả năng chịu mất nguồn lạnh (thời hạn dài nhất mà khi mất nguồn lạnh hàng hóa chưa bị giảm chất lượng).

SSL