Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Giúp bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những tổn thất về tài chính phát sinh trong thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, đình trệ do hậu quả của thiệt hại tài sản gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm Tài sản


Vì vậy bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh luôn theo sau Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt/ Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệpPhạm vi bảo hiểm


Bảo hiểm này bồi thường cho những tổn thất về tài chính (lợi nhuận, chi phí cố định, chi phí phụ trội) phát sinh trong thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, đình trệ do hậu quả của thiệt hại tài sản gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt/ Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệp.


Thời gian bồi thường: Đó là khoảng thời gian bắt đầu từ thời điểm tổn thất xảy ra và kết thúc không muộn hơn thời hạn bồi thường tối đa, mà trong đó kết quả kinh doanh của Người được bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng do hậu quả của tổn thất tài sản.Phí bảo hiểm


Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí (%)


Số tiền bảo hiểm được tính dựa trên các nhân tố sau:
  • Lợi nhuận gộp

  • Chi phí cố định (tiền lương, tiền thuê địa điểm làm việc, tiền trả lãi ngân hàng,…)

  • Chi phí phụ trội phát sinh để làm giảm thiểu tổn thất (tiền thuê địa điểm làm việc tạm thời, tiền thuê thêm nhân công,…)

SSL