Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Phạm vi bảo hiểm
Bồi thường cho những tổn thất, tổn hại vật chất bất ngờ không lường trước được xảy ra đối với máy móc được bảo hiểm do những tác nhân trực tiếp gây ra từ bên trong máy móc như: sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu nước trong nối hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch hay do bất cứ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm, tới mức mà các hạng mục đó cần phải thay thế hoặc sửa chữa.

Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí (%)

Tỷ lệ phí bảo hiểm đổ vỡ máy móc được xác định trên cơ sở kinh nghiệm thống kê nhiều năm cho riêng từng loại máy và phụ thuộc những yếu tố như thông số kỹ thuật, phạm vi và mức độ hoạt động, tình trạng bảo trì của máy móc được bảo hiểm.

SSL