Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng


Đối tượng bảo hiểm

 • Các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, khách sạn, nhà xưởng, nhà máy, trường học, …

 • Các công trình thủy lợi, thủy điện

 • Các công trình dân dụng như: cầu cống, đường xá,…

 • Các công trình xây dựng khác

 • Các trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng phục vụ thi công công trình

 • Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường và thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm;


Phạm vi bảo hiểm


Bảo hiểm này bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường liên quan đến công trình xây dựng, trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.Phí bảo hiểm


Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm * Tỷ lệ phí (%)


Tỷ lệ phí được tính dựa trên các nhân tố sau:
 • Vị trí công trình, loại công trình, đặc tính và sự nguy hiểm tại khu vực công trường (áp suất, kiến tạo địa chất,…).

 • Thiết kế, nguyên vật liệu xây dựng

 • Phương pháp xây dựng – Các yếu tố an toàn được tính đến trong quá trính xây dựng

 • Các biện pháp được áp dụng để đảm bảo cho an toàn thi công.

 • Loại, tuổi máy móc và chế độ bảo dưỡng các máy móc phục vụ thi công

 • ….

SSL