Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bồi thường những tổn thất, tổn hại do rủi ro Cháy, nổ gây ra cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nhà nước.


Phạm vi bảo hiểm:
  • Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm:  1. 1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;

  2. 2. Máy móc thiết bị;

  3. 3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác.  • Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.


Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm


 (*) Tỷ lệ phí bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc được áp dụng theo biểu phí của Bộ tài chính ban hành

SSL