Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động

1. Đối tượng bảo hiểm:  


Người lao động đang thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề như được mô tả trong Giấy chứng nhận bảo hiểm


2. Phạm vi bảo hiểm:  


– Chi phí y tế do tai nạn lao động.


– Tiền lương trong thời gian điều trị y tế do tai nạn lao động.


– Trường hợp chết hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn lao động.


– Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn


3. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm:


Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm


Tùy theo thỏa thuận của người được bảo hiểm hoặc Công ty Bảo hiểm trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, các quyền lợi và phạm vị bảo hiểm trên có thể được thu hẹp với điều kiện Công ty Bảo hiểm tính toán mức phí phù hợp.

SSL