Giới thiệu về BHV

-         Tên gọi Công ty                      : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

-         Tên viết tắt                              : BHV

-         Logo                                        

-             Địa chỉ doanh nghiệp              : 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM

-         Điện thoại                               : (028) 3915 1832                    Fax: (028) 3915 1831

-         Vốn điều lệ                              : 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng chẵn)                

-         Mã số thuế                              : 0305729654             

-         Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

-         Nội dung hoạt động của Công ty bao gồm:

o   Kinh doanh bảo hiểm gốc:

§  Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

§  Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

§  Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;

§  Bảo hiểm xe cơ giới;

§  Bảo hiểm cháy, nổ;

§  Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;

§  Bảo hiểm trách nhiệm chung;

§  Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

§  Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

§  Bảo hiểm nông nghiệp.

o   Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

o   Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất.

o   Giám định tổn thất.

o   Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.

o   Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

o   Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật.

              o Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

SSL