Cơ cấu quản trị

Hội đồng Quản trị

Bà Phương Thanh Nhung       : Chủ tịch HĐQT

Ông Mai Thế Khôi                  : Thành viên HĐQT

Ông Trần Thiện Thể                : Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Hảo            : Thành viên HĐQT

Bà Đặng Giáng Hương           : Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Bà Thái Thị Hải Yến               : Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Nam Cường      : Thành viên Ban kiểm soát

Ông Đỗ Anh Đức                   : Thành viên Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ông Phạm Xuân Thông          : Tổng Giám đốc

Ông Mai Thế Khôi                  : Phó Tổng Giám đốc 

Bà Cao Thanh Vân                 : Phó Tổng Giám đốc

Ông Thành Quang Trung        : Phó Tổng Giám đốc

Bà Đoàn Thị Nguyệt               : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

SSL